1 มีนาคม 2562 ราชกิจจาฯประกาศให้ 6 ตำบล อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

ที่มา: https://www.naewna.com/politic/398579

เว็บไซด์ราชกิจจานุเบกษาประกาศกฎกระทรวงกำหนดให้พื้นที่ตำบลบางกะเจ้า ตำบลบางกอบัว ตำบลบางน้ำผึ้ง ตำบลบางยอ ตำบลบางกระสอบ และ ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม